FRONT > Ауторска права

Ауторска права

Материјал са Портала је у власништву удружења Форум особа са инвалидитетом. Поред коришћења материјала за потребе приватних студија, истраживања, критике или прегледа, што је дозвољено по закону о ауторским правима, ниједан део не може бити репродукован или поновно употребљен у било какве комерцијалне сврхе.
Комплетан ауторски садржај налази се под заштитом актуелног Закона о ауторским и сродним правима.
У случају да желите да објавите неки од текстова са Портала или мејлинг листе, без обзира о којем се медију ради (електронски, штампани или Интернет медији), обавезно је обезбедити претходно писмено одобрење Форума особа са инвалидитетом. Поједине информације са Портала www.front.in.rs могуће је преносити уз обавезно видно назначавање у адекватном облику о томе да је „информација преузета са Портала www.front.in.rs
За све спорове који су настали из ових услова и правила надлежан је суд у Врњачкој Бањи, Република Србија. Форум особа са инвалидитетом задржава право да покрене поступке и пред судовима других земаља у циљу заштите сопствених права.