FRONT > O nama

O nama

„Forum osoba sa invaliditetom“ („FRONT“) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 07.01.2016. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promovisanja i pomoći osobama sa invaliditetom svih kategorija.

Ciljevi  Udruženja su:

  • unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom,
  • podizanje svesti građana Srbije,
  • upoznavanje sa problematkom sa kojom se suočavaju osobe sa invaliditetom i
  • da uz pomoć ljudi dobre volje omogući unapređivanje društva i širenje svesti o osobama sa invaliditetom.

Forum će posebno negovati, razvijati, pokretati i podsticati sve oblike socijalno humanitarnog rada, posebno one vidove i sadržaje koji doprinose poboljšanju života svojih članova kao i svih osoba sa invaliditetom i pomažu njihovoj punoj afirmaciji i unapređivanju društvenog položaja.

Forum će se odlučno suprostavljati svakom obliku diskriminacije, bilo gde da se javlja i u bilo kom obliku – po osnovu rase, pola, nacije, verske ili ideološke pripadnosti – a posebno će oštro osuditi svaki pojavni oblik koji otvoreno ili posredno ugrožava osobe sa invaliditetom, bilo pojedinačno ili kao društvenu grupaciju.

Forum će se zalagati za punu primenu i poštovanje najboljih iskustava društvene prakse u sferi zaštite ljudskih prava i sloboda, a svoj rad i delovanje će zasnivati na istim i odlučno se boriti protiv svih oblika narušavanja prava čoveka i građanina, posebno ako se radi o ugrožavanju prava pripadnika marginalizovanih društvenih grupa, a pre svega osoba sa invaliditetom.

Forum uspostavlja kontakte i sarađuje sa svim relevantnim organizacijama i udruženjima civilnog društva, predstavnicima Lokalne samouprave, Nacionalnom službom za zapošljavanje, obrazovnim institucijama, Javnim preduzećima i ustanovama, predstavnicima privrednog sektora, kao i sa nadležnim Ministarstvima. A sve to sa ciljem da se uspostavi, unapredi i produbi saradnja između Lokalne samoupraave, Nacionalne službe za zapošljavanje, Javnih preduzeća i ustanova i Udruženja, kako bi sve  strane  na jednakoj osnovi mogle da iskažu svoje potrebe, probleme, predloge i da donose integrisane odluke, radi unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

U okviru svojih ciljeva, naročito na Lokalnom nivou, Forum vrednuje iskustvo osoba sa invaliditetom i uvažava stav da su osobe sa invaliditetom najbolji predstavnici i poznavaoci problematike invalidnosti uz poštovanje principa – NIŠTA O NAMA BEZ NAS. U skladu sa navedenim, prilikom sprovođenja različitih politika, mera, strategija, planova i projekata, na Lokalnom nivou „FRONT“ će se zalagati da u rešavanju svih pitanja koja se tiču položaja osoba sa invaliditetom budu uključeni predstavnici relevantnih organizacija i udruženja osoba sa invaliditetom.

Forum će svu svoju aktivnost usmeriti ka lakšem životu i promociji invalidnosti kao posebnosti, „FRONT“ neće narušavati bilo čija ljudska, imovinska, i verska prava.