FRONT > ПОСТАНИТЕ ЧЛАН

ПОСТАНИТЕ ЧЛАН

Чланови имају обавезе да у складу са својим знањем и могућностима помажу и Удружењу и сваком његовом члану, како у спровођењу програмских садржаја тако и у свакодневним обавезама и околностима, те да својим деловањем потврђују приврженост принципима и циљевима Удружења. Члан удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут. Чланство се стиче прилагањем фотокопије личне карте или неког другог валидног документа. Физичко лице може бити члан Удружења независно од година старости, у складу са законом и овим Статутом. Изјаву о приступању, односно учлањењу у Удружење за малолетно лице које није навршило 14. година, даје малолетно лице уз претходну писмену сагласност родитеља, односно старатеља. Члану Удружења издаје се чланска карта, у коју се обавезно уписују следећи подаци: број чланске карте, име и презиме, адреса становања, занимање, датум учлањења и категорија чланства.
Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

 

ВЕРИФИКАЦИЈА