FRONT > Prava

Prava

  1. Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 33/2006)
  2. Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji
  3. Pravilnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
  4. Participacija – Pravo na oslobađanje od plaćanja participacije
  5. Pravo na invalidsku penziju – Republički fond za penzijsko i  invalidsko osiguranje
  6. Kancelarija za saradnju sa udruženjima pacijenata i osoba sa invaliditetom

Prava osoba sa invaliditetom uređena su:

  1. “Ustavom Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, broj 98/06)
  2. Međunarodnim dokumentima univerzalnog karaktera i dokumentima čiji su predmet specifična prava osoba sa invaliditetom.
  3. Zakonima i drugim propisima koji uređuju ostvarivanje prava u svim sistemima zaštite u okviru našeg pravnog sistema (oblast socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, porodično-pravne zaštite dece i porodice, oblast vaspitanja i obrazovanja, zapošljavanja i radnih odnosa, penzijskog i invalidskog osiguranja, saobraćaja, oblasti poresko-pravnog sistema, stanovanja …)
  4. Od izuzetnog značaja za pravno uređenje položaja osoba sa invaliditetom je donošenje Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, broj 33/06), 17.04.2006. godine i usvajanje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, broj 1/07), 05.01.2007. godine, koje je pripremio Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, Ministarstva rada i socijalne politike. Značajno je i usvajanje krovnog Zakona o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS“, broj 22/09) 2009. godine. 2013. godine utvrđen je i akcioni plan za sprovođenje strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2013. do 2015. godine („Sl. glasnik RS“, broj 73/13) kojim se preciziraju mere i aktivnosti na osnovu opštih i posebnih ciljeva utvrđenih strategijom koje je potrebno sprovesti u poslednjem dvogodišnjem periodu njene implementacije i ukazuje na ključnu ulogu multisektorskog i multidisciplinarnog pristupa u politici mera koje utiču na položaj osoba sa invaliditetom u narednom periodu.“

Izvor:

Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji