FRONT > Права

Права

  1. Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 33/2006)
  2. Водич кроз права особа са инвалидитетом у Републици Србији
  3. Правилници Републичког фонда за здравствено осигурање
  4. Партиципација – Право на ослобађање од плаћања партиципације
  5. Право на инвалидску пензију – Републички фонд за пензијско и  инвалидско осигурање
  6. Канцеларија за сарадњу са удружењима пацијената и особа са инвалидитетом

Права особа са инвалидитетом уређена су:

  1. “Уставом Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 98/06)
  2. Међународним документима универзалног карактера и документима чији су предмет специфична права особа са инвалидитетом.
  3. Законима и другим прописима који уређују остваривање права у свим системима заштите у оквиру нашег правног система (област социјалне заштите, здравствене заштите, породично-правне заштите деце и породице, област васпитања и образовања, запошљавања и радних односа, пензијског и инвалидског осигурања, саобраћаја, области пореско-правног система, становања …)
  4. Од изузетног значаја за правно уређење положаја особа са инвалидитетом је доношење Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 33/06), 17.04.2006. године и усвајање Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији („Сл. гласник РС“, број 1/07), 05.01.2007. године, које је припремио Сектор за заштиту особа са инвалидитетом, Министарства рада и социјалне политике. Значајно је и усвајање кровног Закона о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“, број 22/09) 2009. године. 2013. године утврђен је и акциони план за спровођење стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2013. до 2015. године („Сл. гласник РС“, број 73/13) којим се прецизирају мере и активности на основу општих и посебних циљева утврђених стратегијом које је потребно спровести у последњем двогодишњем периоду њене имплементације и указује на кључну улогу мултисекторског и мултидисциплинарног приступа у политици мера које утичу на положај особа са инвалидитетом у наредном периоду.“

Извор:

Водич кроз права особа са инвалидитетом у Републици Србији